top of page

מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות

תנאי מדיניות פרטיות אלו יחולו על כל שימוש בפלטפורמות השזרה (לרבות אתר השזרה https://www.hashizra.com/, מדיה חברתית וכדו') ו/או רכישה או שימוש בשירותים או מוצרים של השזרה שתתבצע בפלטפורמות השזרה ו/או בכל אופן אחר. הגלישה בפלטפורמות השזרה ו/או הרכישה באמצעותן ו/או באמצעים אחרים של שירותי ומוצרי השזרה וכן כל שימוש אחר בפלטפורמות השזרה, מהווה אישור והסכמה של המשתמש ו/או הרוכש (להלן: "המשתמש") לתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

איזה מידע אנחנו אוספים?

במסגרת השימוש בפלטפורמות השזרה ושירותי השזרה, בין היתר לצורך רכישת חברות בקהילה, יתכן ויתבקש המשתמש לפתוח חשבון משתמש במסגרת זו ולספק פרטים אישיים כגון שם, עיר מגורים, טלפון, דואר אלקטרוני ועיסוק (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). 

 

המשתמש אינו חייב למסור פרטים אלו. עם זאת משתמש שימסור את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהלת השזרה. ויודגש השזרה אינה אוספת מידע אישי ללא הסכמתו הוולונטרית של המשתמש.

בנוסף, במהלך שימוש המשתמש בפלטפורמות השזרה יתכן וייאסף מידע אודות המשתמש, הרגלי גלישתו בפלטפורמות השזרה, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו בפלטפורמות השזרה, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו, כתובת ה – IP שלו, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה ומידע סטטיסטי נוסף בין היתר באמצעות Google Analytics (להלן: "מידע כללי" ו/או "מידע לא מזהה").

אין כל חובה חוקית או אחרת המחייבת את המשתמש למסור כל מידע ולגלוש בפלטפורמות השזרה ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בעצם גלישתו בפלטפורמות השזרה הינו מסכים לאיסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות מדיניות פרטיות זו וכל דין. יודגש כי יתכן ולגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש בפלטפורמות השזרה ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע. 

למה אנחנו אוספים את המידע? ומה אנחנו עושים איתו?

לצורך שימוש המשתמש בשירותים ותכנים שונים המוצעים בפלטפורמות השזרה, ולצורך רכישת חברות בקהילת השזרה.

לצורך שיפור, תפעול ופיתוח פלטפורמות החברה, לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו לחברה לשפר את תכניות ומבניהן של פלטפורמות החברה לנוחיות ושימושיות המשתמש, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש בפלטפורמות החברה. לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

המשתמש יעשה שימוש בפלטפורמות השזרה לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד ומתחייב למסור נתונים אמיתיים, עדכניים, בהתאם לטופס ההרשמה. 

העברת מידע לצד שלישי

השזרה תעביר את המידע האישי לצד שלישי רק באחד מהמקרים המפורטים להלן:

  • על פי בקשתו ו/או אישורו של המשתמש.

  • לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.

  • בכל מקרה של מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין השזרה למשתמש.

  • העברת מידע לכל גוף קשור לשזרה ו/או במקרה בו תועבר או תוסב האחריות לתפעול פלטפורמות השזרה ו/או השירותים הניתנים באמצעותן לגוף אחר.

  • אם המשתמש עושה שימוש בפלטפורמות השזרה לצורך ביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקיים ו/או בניגוד לתקנון ותנאי השימוש, או לצורך ביצוע מעשה או מחדל אשר עשויים להזיק לשזרה, קניינה וטובתה.

  • בכל מקרה שהשזרה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

 

מובהר כי השזרה לא תהיה מוגבלת בכל אופן שהוא בהעברת מידע כללי/לא מזהה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הסכמות המשתמש, זכות עיון, עדכון והסרה

כל מידע שיימסר על ידי המשתמש באמצעות פלטפורמות השזרה, הן במסגרת הרישום ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים דרך פלטפורמות השזרה, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של המשתמש בפלטפורמות השזרה ויהווה הסכמה ברורה ומפורשת בהתאם להוראות סעיפים, 11 ו-17  לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.


המשתמש רשאי לשנות את פרטיו האישיים השמורים במאגרי המידע של השזרה ו/או לממש את זכותו לעיין, לעדכן או להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לכתובת הדוא"ל: tal@hashizra.gmail.com. יצוין, כי הסרת מידע אישי ממאגרי המידע לא תמנע שימוש במידע שאינו אישי כמוגדר לעיל .

 

עוגיות –  Cookies וטכנולוגיות דומות 

לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של המשתמש בפלטפורמות השזרה, לצורך בדיקת זהותו של משתמש בשירות או מידע בפלטפורמות השזרה, על מנת לאפשר למשתמש שימוש נוח וקל יותר בפלטפורמות השזרה, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את פלטפורמות השזרה לצרכי והעדפות המשתמש ולשם פעילות אבטחת מידע, השזרה עושה ו/או תעשה שימוש ב:עוגיות (Cookies) , Pixels, Tags, Clear Gifs, Web Beaconsוטכנולוגיות דומות.

עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי השזרה באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הנך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותך בפלטפורמות השזרה במגוון היבטים רחב. הנך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לפלטפורמות השזרה לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפלטפורמות השזרה, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

לאותם צרכים (כולל פרסום מותאם אישית) השזרה עושה שימוש גם  בכלים ובעוגיות של צדדים שלישיים לרבות של חברות Google, Facebook ו- Istegram, לרבות:

  • Google Analytics, Tag Manager and Firebase

  • Facebook Pixel

  • Instagram 

אתה יכול לברר עוד מידע ולשלוט במידע אשר חברות אלו אוספות עליך ע"י ביקור בקישורים המפורטים להלן. 

 

תשומת ליבך כי המידע הנאסף באמצעות חברות אלו עשוי להישמר במאגרי המידע מחוץ לישראל.

פרסומות בפלטפורמות השזרה וקישורים חיצוניים

השזרה מפעילה או עשויה להפעיל מערך פרסומות ותכנים עצמאי. בנוסף, השזרה מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות בפלטפורמות השזרה. במסגרת זו יתכן ויצפה המשתמש בהצעות שירות, תכנים, קישורים, מידע או בפרסומות של השזרה או של גורמים שלישיים כלשהם – מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות המשתמש לרבות באמצעות שתילת עוגיות Cookies במחשב המשתמש. זאת בין השאר לצורך ניתוח מידע, התאמת פרסומות וניתוח צרכי המשתמש. שימוש זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של פלטפורמות חברות אלו ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של השזרה. אם המשתמש מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע בהתאם למדיניות הפרטיות של גופים אלו והשזרה אינה אחראית בשום אופן לתכנים ו/או פרסומים אלו.

אבטחת מידע

ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני. לכן, מלבד השקעת מאמצים סבירים בשמירה על אבטחת פלטפורמות השזרה, השזרה אינה יכולה להתחייב שהשירותים ו/או השימוש בפלטפורמות השזרה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

השזרה רשאית לשנות ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם בפלטפורמות השזרה. המשך השימוש שלך בפלטפורמות השזרה ייחשב כראיה להסכמתך למדיניות הפרטיות לאחר ששונתה.

bottom of page